MOU ถั่วดาวอินคา ตำบลสรรพยา

MOU ถั่วดาวอินคา ตำบลสรรพยา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

... ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ต.สรรพยา จ.ชัยนาท

 

 

Visitors: 74,664