@> งานวิจัยเกี่ยวกับเมล็ดถั่วดาวอินคา

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 

เมล็ดของถั่วดาวอินคาเป็นแหล่งของกรดไขมันไม่อิ่มตัว (polyunsaturated fatty acid) โดยเฉพาะ α-linolenic และ linoleic (Chirinos et al., 2015; Hanssen & Hubsch, 2011 & Maurer et.al., 2012) และกรดไขมันที่จำเป็น กรดไขมันที่จำเป็นเป็นตัวกลาง ในการสังเคราะห์สารสำคัญในร่างกายมนุษย์ เช่น prostaglandin E1 และอนุพันธ์ของมัน (Fanali et al., 2011) ป้องกันโรคหลอด เลือดหัวใจตีบ (cardiovascular disease) ต่อต้าน rheumatoid arthritis มะเร็งและป้องกันไวรัส (Maurer et.al., 2012) โทโคฟีรอล (tocopherols) (Souza et al., 2013) ไฟโตสเตอรอล (phytosterol) (Hanssen & Hubsch, 2011) สารโทโคฟีรอลและฟลาโวนอยด์จาก เมล็ดของถั่วดาวอินคาช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคมะเร็ง (Souza et al., 2013) สารประกอบฟีนอลิก (phenolic compounds) และสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) (Chirinos et al., 2013) ในส่วนของเปลือกและเมล็ดถั่วดาวอินคายังพบกรดไขมัน อิ่มตัวที่มีคุณสมบัติ anti-antherogenic, anti-thrombogenic และ hypercholesterolemic effect เมล็ดถั่วดาวอินคายังเป็นแหล่งของ น้ำมัน (35-60%) และโปรตีน (27%) ในปริมาณสูง โดยเฉพาะ โปรตีนชนิด albumin ที่ละลายน้ำได จะพบเป็น 1 ใน 3 ของโปรตีน ทั้งหมด (Hassen & Hubsch, 2011) พบกรดอะมิโนประเภทซิสเต อีน (cysteine) ไทโรซีน (tyrosine) ทรีโอนิน (threonon) และ ทริป โตเฟน (tryptophan) จากเมล็ดถั่วดาวอินคา (Maurer et al., 2012) นอกจากนี้ยังพบสาร topopherols, carotenes, polyphenolic compound, phytosterol และ cysteine (Chirinos et al., 2013 & Fanali et al., 2011)

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 

ธนกฤต ศิลปะธรากุล, 2559 ไดทำการศึกษาประสิทธิผลของอาหารเสริมจากน้ำมันถั่วดาวอินคาในรูปรับประทานต่อการทำงาน ของสมองด้านสติปัญญา พบว่า น้ำมันถั่วดาวอินคามีโอเมกา-3 เป็น ส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการทำงานของระบบประสาท และ บำรุงสมองโดยเกี่ยวข้องกับความจําและสมาธิ จากการศึกษากับ อาสาสมัคร 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน รับประทานน้ำมันถั่วดาวอิน คาจำนวน 5 ซอฟท์เจลต่อวัน คิดเป็นโอเมกา-3 จำนวน 1.75 กรัม เป็นระยะเวลา 35 วัน ผลการทดสอบสติปัญญาด้านความใส่ใจ Go/Nogo Test พบว่าผลการทำแบบทดสอบเทียบภายในกลุ่ม เดียวกัน ก่อนและหลังการทดลอง มีระยะเวลาเร็วที่สุดและระยะเวลา เฉลี่ยในการทำแบบทดสอบหลัง การทดลองลดลงจากก่อนการ ทดลองอย่างมีนัยสำคัญ แสดงถึง ส่วนของสมองที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ Inferior Frontal cortex, Anterior Insular cortex ซีกขวา และซีกซ้าย Anterior-ventral region ของสมองส่วน Anterior commissure ส่วนที่เชื่อมกันตรง กลางของสมองส่วน Prefrontal cortex และส่วน Supplementary motor area และผลจากแบบทดสอบความจำ N-back test พบว่า ค่า Average response time และร้อยละความถูกต้องภายในกลุ่ม ทดลองเดียวกัน เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ไดคะแนนดีขึ้นหลังการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงถึง การเปลี่ยนแปลงของสมองส่วน Temporal lobe นั่นหมายความว่า น้ำมันถั่วดาวอินคามีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใส่ใจและความจำ เมื่อเปรียบเทียบภายใน กลุ่มเดียวกันก่อนและหลังการทดลอง  

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 

Visitors: 73,044