@> งานวิจัยเกี่ยวกับใบถั่วดาวอินคา


ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 

ใบของถั่วดาวอินคาใช้ปรุงอาหารและบริโภค เมล็ดถั่วดาวอินคาใช้รักษาโรค (Chirinos et al., 2013) ส่วน phytosterols ช่วย ลดคลอเรสเตอรอลในเส้นเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง (Chirinos et al., 2013) tocopherols ที่พบในปริมาณสูง มี คุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่รุนแรง (strong antioxidant activity) ป้องกันการเกิด lipid oxidation ในเนื้อเยื่อและในอาหาร ใบของถั่วดาวอินคามีสารเทอร์ฟีนอยด์ (terpenoids) ซาโพนิน (saponins) ฟีนอลิก (phenolic) และสารอื่นๆที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) และต้านการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็ง (Antiproliferative activity) (Souza et al., 2013) ที่น่าสนใจคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งนี้มี การศึกษาค้นพบในใบของถั่วดาวอินคา (Nascimento et al., 2013)

 

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechinถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 

รักชนก ภูวพัฒน์, 2559 ไดทำการศึกษาเปรียบเทียบ ความสามารถในการผลิตสารทุติยภูมิจากใบอ่อน ใบเพสลาดและใบ แก่ของถั่วดาวอินคาเพื่อรองรับการผลิตใบชาเพื่อชุมชนของจังหวัด นราธิวาส พบว่า มีการพบสาร 5 ชนิดคือ 2-Propanone,1hydroxy, 2-Pentanone,4-hydroxy-4-methyl, 2,3-Dihydroxybenzofuran, 4-Vinyl-syringol และ 2-Hexadecen-1-ol,3,7,11,15tetramethyl แต่ไม่พบ 2-Hexadecen-1-ol,3,7,11,15-tetramethyl ในใบแก่ พบสาร 4-Vinyl-syringol ในปริมาณที่สูงในใบอ่อน ในใบ แก่ พบสาร 2-Propanone,1-hydroxy, 2-Pentanone,4-hydroxy4-menthyl และ 4-Vinyl-syringol ในปริมาณสูงในใบเพสลาด ส่วน ในใบแก่พบสาร 2-Propanone,1-hydroxy,2-Propanone,4hydroxy-4-methyl ในปริมาณสูง สารทุติยภูมิที่พบ มีฤทธิ์ทาง ชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ 2-Propanone,1-hydroxy หรือ Acetol พบในปริมาณต่ำในใบอ่อนของถั่วดาวอินคา แต่พบในปริมาณ สูงในใบเพสลาดและใบแก่ของถั่วดาวอินคา สารทุติยภูมิชนิดนี้เป็น สารที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้กลิ่นแก่อาหาร ใช้เป็น ส่วนผสมของเครื่องสำอาง เป็นสารที่ช่วยละลายของสี (Mohamad, Awang & Yunas, 2011; Yao, Liu, Hu, Wood & Zhang, 2015) ใน ทำนองเดียวกัน สาร 2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl ตรวจ พบในปริมาณต่ำในใบอ่อนของถั่วดาวอินคา และพบในปริมาณสูงใน ใบเพสลาดและใบแก่ของถั่วดาวอินคา สารดังกล่าวใช้เป็นตัวทํา ละลายในอุตสาหกรรม (Zheng, Ng & Rempel, 2003) สาร Phyton หรือ 2-Hexadecan-1-ol,3,7,11,15-tetramethyl ซึ่งพบในปริมาณต่ำของใบถั่วดาวอินคาที่อ่อนและระยะเพสลาด แต่กลับไม่พบ ในใบแก่ของถั่วดาวอินคา เป็นสารที่มีบทบาทในขบวนการสังเคราะห์ แสง (Photosynthesis) (Zhang et al., 2014) ใช้ในการผลิตวิตามิน E และวิตามิน K คุณสมบัติที่น่าสนใจคือ Phyton มีคุณสมบัติเป็น Antimycobacterial (Rajob, Cantrell, Franzblau & Fischer, 1998) ในใบทุกระยะของถั่วดาวอินคา พบสาร 2,3-Dihydrobenzofuran ในปริมาณต่ำ สารดังกล่าวมีคุณสมบัติในการรักษา โรคเบาหวานและโรคไขข้อ (Sen & Batra, 2012) นอกจากนี้ยัง พบว่า สาร 4-Vinyl-syringol หรือ Canolol ซึ่งพบในปริมาณสูงใน ใบถั่วดาวอินคาระยะอ่อนและใบเพสลาด แต่พบสารดังกล่าวใน ปริมาณต่ําในใบแก่ สาร 4-Vinyl-syringol เป็นสารประเภทฟีนอลิก มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Wang et al., 2014), Antifeedant, Attractants และมีคุณค่าทางอาหาร (Kralijic et al., 2015) สารประกอบที่พบในใบระยะต่างๆของถั่วดาวอินคา สามารถนำมาเป็นความรูพื้นฐานเพื่อเลือกใช้ใบถั่วดาวอินคาในช่วงอายุที่เหมาะสมมาดัดแปลงเป็นชาจากใบถั่วดาวอินคา แต่พบสารที่มีประโยชน์ในปริมาณสูงในใบอ่อนและใบเพสลาดของถั่วดาวอินคา สามารถเลือกใบถั่วดาวอินคาช่วงอายุดังกล่าว มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต 

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechinถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 

ข้อมูลคุณสมบัติทางเคมีของใบดาวอินคา พบในงานวิจัยเรื่อง Antioxidant and Antiproliferative Activities of Leaf Extracts from Plukenetia volubilis Linneo (Euphorbiaceae) โดย Ana Karina Lima Nascimento และคณะ จากประเทศบราซิล ซึ่งพบว่า จากผลการสกัดสารจากใบดาวอินคาโดยใช้สารสกัดจากน้ำ เมทานอล เอทานอล คลอโรฟอร์ม และเฮกเซน ซึ่งการวิเคราะห์โครมาโตกราฟี แบบผิวบาง (เป็นเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบสาร นิยมใช้ใน การตรวจการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของ สารระหว่างกระบวนการแยกสารในขั้นตอนต่างๆ ใช้ในการยืนยัน ชนิดของสาร และสามารถตรวจหาจำนวนองค์ประกอบในของผสม) พบว่ามีสารประกอบฟีนอล (เป็นสารที่พบตามธรรมชาติในพืชหลาย ชนิด ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเจริญเติบโต สารประกอบฟีนอล มีโภชนเภสัช ซึ่งสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพคือ มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลิสระ (antioxidant) สามารถละลายไดในน้ำ) สเตียรอยด์ และ/หรือ เทอร์พีนอยด์ นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ปฏิกิริยาการ ต่อต้านอนุมูลอิสระพบว่า ค่าความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระ หรือค่า Total Antioxidant capacity (TCA) เทียบเท่ากับวิตามินซี หรือ ascorbic acid (EEA/g) พบว่ามีค่าระหว่าง 59.31 ถึง 97.76 EAA/กรัม นอกจากนี้ยังพบค่าความสามารถในการเป็นสารต้านออกซิเดชั่นที่มีค่าระหว่างร้อยละ 62.8 ถึง 88.3 ส่วนการวิเคราะห์เซลล์ที่ รอดชีวิต พบว่าสารสกัดจากใบดาวอินคาสามารถลดการรอดชีวิตของเซลมะเร็งได โดยเฉพาะเซล Hela และ A549 โดยสารสกัดใบดาวอินคาจากตัวทำละลายประเภทเมทานอลและเฮกเซน (250 µg/mL) สามารถลดการเพิ่มจำนวนเซลของ HeLa cell ถึงรอยละ 54.3 และ 48.5 ตามลำดับ ในทางตรงข้ามสารสกัดใบดาวอินคา จากตัวทำละลาย เฮกเซน และ สารสกัดจากน้ำ ยังสามารถชักนำให้ เกิดการเพิ่มจำนวนเซลของเซลล์ 3T3 ไฟโบรบลาสต์ปกติได  

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechinถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 

 นอกจากนี้จากงานวิจัยเรื่อง Synthesis of silver nanoparticles using Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) leaf extracts โดย Brajesh Kumar และคณะ จากประเทศเอควาดอร์ ซึ่ง ใช้สารสกัดจากใบดาวอินคาเป็นสารลดความเป็นพิษ ที่ขนาด 4-25 นาโนเมตร (nm) การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยสายตาและคุณสมบัติ ทางสัณฐานวิทยาจากการสังเคราะห์อนุภาคนาโน ใช้การประเมินด้วยสายตา, UV-Vis เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง, กลองจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน และการวัดการกระเพื่อมของความเข้มแสง ซึ่งมีการพบค่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระเปรียบเทียบกับสารสกัดจากใบดาวอินคา โดยผลการวิจัยเสนอว่าสารสกัดซิลเวอร์นาโนดังกล่าว สามารถถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านพันธุวิศวกรรมในอนาคต   

 ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechinถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

Visitors: 74,662