@> การปลูกถั่วดาวอินคา

 

 

การปลูกถั่วดาวอินคา 

 การปลูกถั่วดาวอินคาใน Peruvian Amazon มักปลูกในฤดูฝน เมล็ดต้องแห้ง ปลูกในช่วงต้นฤดูฝน (ระหว่างเดือนพฤศจิกายนและ ธันวาคม) เพื่อรับรองการงอกของเมล็ด และสามารถปลูกได้จนถึง เดือนมีนาคม เมื่อที่ดินมีการให้น้ำ สามารถปลูกช่วงไหนก็ได้ทั้งปี การปลูกหรือเพาะเมล็ดสามารถทำได้หลัง 45 และ 60 วันก่อนมีฝน ระหว่างเดือนกันยายน และพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์

 

การเตรียมแปลงปลูกขึ้นอยู่กับสภาพทางกายภาพของดิน ความลาดชัน สันคลื่น และความลาดเท การระบายน้ำที่ดีใน San Martin และพื้นที่อื่นๆของ Peruvian Amazon มีการเพาะแบบดั้งเดิม เช่น ตัดท่อนชำ และเผา อย่างไรก็ตามการปฏิบัติเหล่านี้โดยเฉพาะ การเผาที่ดิน ไม่แนะนำเนื่องจากเป็นการทำลายความสมบูรณ์ของดิน ยับยั้งการย่อยสลายของวัสดุอินทรีย์ และทำให้สูญเสียหน้าดิน ทำให้ดินแน่น ไม่สามารถดูดซับน้ำฝน น้ำจะไหลผ่านผิวดิน และกัดเซาะ หน้าดิน การไถหน้าดินเพื่อทำร่องดินลึก 0.3-0.4 เมตร เป็นระบบที่ ดีที่สุด เช่นเดียวกับการใช้ขี้วัว ขี้แกะ เป็นปุ๋ยบำรุงดิน

การไล่ระดับเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเก็บกักน้ำ ซึ่งอาจมีผล ต่อความชื้นที่มากเกินไป เมื่อเมล็ดมีราก พืชดาวอินคาควรได้รับการ ควบคุมวัชพืช ศัตรูพืช ติดตั้งตารางลวด และตัดแต่งกิ่ง (เพื่อการตั้ง ตัวและผลิดอกออกผลที่ดี)

ถั่วดาวอินคาสามารถอยู่ร่วมกับพืชยืนต้นในธรรมชาติได้ เกษตรกรมักปลูกถั่วดาวอินคาร่วมกับพืชท้องถิ่น เช่น ฝ้าย กล้วย ถั่ว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ผลไม้ พืชป่า เป็นต้น แต่บางประสบการณ์ ของเกษตรกรพบว่า การปลูกร่วมกับไม้จำพวกมีฝักระยะกลางและ สายพันธุ์ที่เจริญเติบโตในระยะสั้น (เช่น พืชตระกูลถั่วสำหรับวัวและ นกพิราบ) น่าจะดีกว่า เมื่อใช้การวางระบบขึงลวด ถั่วดาวอินคา สามารถปลูกร่วมกับพืชอายุสั้นได้ด้วย เช่น ถั่วลิสง ถั่ว ฝ้ายที่สูง และพืชที่เจริญเติบโตช่วงสั้นๆ ให้ปลูกระหว่างแถว 3.5.1 การเตรียมพื้นที่

ดิน: ถั่วดาวอินคาสามารถปรับตัวได้ในดินหลายชนิด ดินที่ดี ที่สุดคือ เนื้อดิน (ดินร่วนที่มีปุ๋ยพืชสดมาก หรือ ดินที่มีปุ๋ยพืชสด มาก) ดินที่มีความเหมาะสมน้อย ได้แก่ ดินที่เหนียวหรือร่วนเกินไป แต่ถั่วดาวอินคาเป็นพืชที่อดทน ไม่ต้องการปริมาณสารอาหารมาก นัก สามารถเจริญเติบโตในดินที่เป็นกรด (pH 5.5-7.8) และมี อลูมิเนียมเข้มข้นสูง

การเตรียมดินปลูก ทำได้โดยไถดะ และตากดิน 15-30 วัน เพื่อให้วัชพืชที่กลบใต้ดินตาย (เป็นปุ๋ยอินทรีย์อีกทางหนึ่ง) จากนั้นไถ พรวนดินให้ละเอียด ไถให้ลึก แล้วทำการยกร่อง เพื่อป้องกันน้ำท่วม ขัง ความกว้างของแต่ละร่อง ควรมีขนาด 1.5-2 เมตร

การเตรียมหลุมปลูก เนื่องจากต้นถั่วดาวอินคาเป็นพืชราก ลอยหรือรากอากาศ ต้องการอากาศในการหายใจค่อนข้างเยอะ ถ้าลักษณะดินที่เตรียมไถได้ลึกและร่วนละเอียดดีแล้ว แนะนำให้มูลดิน โดยผสมดินกับปุ๋ยคอก หรือสารปรับปรุงดิน คลุกให้เข้ากัน มูลดิน แล้วเจาะหลุมปลูก ถ้าลักษณะดินที่เตรียมไม่ได้ไถดะ หรือพรวนให้ขุด หลุมอย่างน้อย 50x50 ซม. (กว้าง 50 x ลึก 50 ซม.) โดยแยก หน้าดินไว้ต่างหาก แล้วนำหน้าดิน ผสมกับปุ๋ยคอก หรือสาร ปรับปรุงดิน คลุกให้เข้ากัน แล้วเทลงหลุม ระยะห่างระหว่างต้น 2x3 เมตร เพราะต้นถั่วดาวอินคาเป็นไม้เลื้อยและชอบอากาศโปร่ง 1 ไร่ ควรปลูกประมาณ 200-250 ต้น (ควรเว้นทางเดินประมาณ 3 เมตร) 1 ไร่ ใช้ 200-250 เมล็ดโดยประมาณ

การทำค้าง ค้างคือเสาหรือไม้ยึด เพื่อให้ถั่วดาวอินคาเลื้อยจับ เนื่องจากถั่วดาวอินคาเป็นไม้เลื้อยและมีอายุที่ยืนยาวพอสมควร วิธีทำค้างสำหรับถั่วดาวอินคาจึงจำเป็นต้องทำให้ได้มาตรฐาน แข็งแกร่ง ทนทาน และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพราะนั้นการทำค้าง จึงเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ของการปลูกถั่วดาวอินคา โดยลงทุนครั้งเดียวคือ ใช้เสาปูนมาตรฐานใน การทำค้าง ควรใช้เสา ปูน 2.5 เมตรขึ้นไป ปักลงดินลึก 50 ซม. ปักระยะ 2-4 เมตร/ ต้น แล้วเสาควรทำรูป ตัว T ขึงลวด 2 เส้น เพื่อให้มีพื้นที่ในการเลื้อยของยอดถั่วดาวอินคาเยอะขึ้น นำต้นกล้าที่พร้อมปลูกมาฉีกถุงเพาะชำออกแล้ววางลงในหลุมปลูก ให้ระดับต้นกล้าต่ำกว่าปากหลุมเล็กน้อย รดน้ำให้ชุ่ม

การให้น้ำ ให้สังเกตความชื้น ให้ดินมีความชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะจนเกินไป นำหญ้าแห้งหรือ ฟางข้าวคลุมที่ลำต้น เพื่อช่วยเก็บความชื้นของดิน 

 

 

 

Visitors: 74,660